Buộc thôi học đối với sinh viên Võ Văn Hồng

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                               

                Số: 1080/QĐKL-TĐT                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

                                                                                                                                   

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật sinh viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 

 

Căn cứ Quyết định số 855/2015/TĐT-QĐ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1079/2013/TĐT-QĐ ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành Quy chế học sinh - sinh viên; Quyết định số 877/2014/TĐT-QĐ ngày 15 tháng 07 năm 2014 và Quyết định số 73/2015/TĐT-QĐ ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc bổ sung nội dung Quy chế học sinh - sinh viên;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày 28/07/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Buộc thôi học đối với sinh viên Võ Văn Hồng - MSSV: 81220014- Lớp: 12280401 - Khoa Kỹ thuật công trình đã sử dụng văn bằng đầu vào không hợp pháp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Tài chính, Phòng Điện toán - Máy tính, Phòng Đại học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cập nhật dữ liệu sinh viên trong vòng 05 (năm) ngày.

 

 

 

Điều 3. Các ông (bà) Thủ trưởng: Phòng Công tác học sinh - sinh viên; Phòng Thanh tra, Pháp chế & An ninh; Phòng Điện toán - Máy tính; Phòng Tài chính, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng; Phòng Đại học, Khoa Kỹ thuật công trình và sinh viên có tên ở Điều 01 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đình chỉ học tập một năm đối với sinh viên Mai Văn Trường Sang

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                               

                  Số: 1079/QĐKL-TĐT                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

                                                                                                                                   

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật sinh viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 

 

Căn cứ Quyết định số 855/2015/TĐT-QĐ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1079/2013/TĐT-QĐ ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành Quy chế học sinh - sinh viên; Quyết định số 877/2014/TĐT-QĐ ngày 15 tháng 07 năm 2014 và Quyết định số 73/2015/TĐT-QĐ ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc bổ sung nội dung Quy chế học sinh - sinh viên;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày 28/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đình chỉ học tập một năm đối với sinh viên Mai Văn Trường Sang - MSSV: 51001032 - Lớp: 10050101 - Khoa Toán - Thống kê đã làm giả bảng điểm TOEIC.

-  Thời gian thi hành kỷ luật: HK1/2016-2017 và HK2/2016-2017.

Điều 2. Sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm theo dõi kế hoạch thời gian năm học 2017-2018. Trước 15 ngày bắt đầu HK1/2017-2018, sinh viên liên hệ Phòng Đại học để làm thủ tục nhập học lại. Nếu đăng ký nhập học trễ hạn, Nhà trường sẽ không giải quyết cho sinh viên được tiếp tục học.

Điều 3. Trong quá trình nhập học lại tại Trường, sinh viên có tên ở Điều 1 nếu còn vi phạm bất kỳ nội qui, qui định nào của Nhà trường sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức cao hơn.

Điều 4. Phòng Đại học, Phòng Tài chính, Phòng Điện toán - Máy tính, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cập nhật dữ liệu sinh viên.

Điều 5. Các ông (bà) Thủ trưởng: Phòng Công tác học sinh - sinh viên; Phòng Thanh tra, Pháp chế & An ninh; Phòng Điện toán - Máy tính; Phòng Tài chính; Phòng Đại học; Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng; Khoa Toán - Thống kê và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.