Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên HK II, năm học 2011 - 2012

Quyết định số 670/07/TĐT - QĐKL về việc kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế ngày 31/5/2012: hình thức đình chỉ một năm học tập đối với học sinh Đặng Thị Hồng và Trịnh Thị Pương Anh (xem)

Quyết định số 670/01/TĐT - QĐKL về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế ngày 31/5/2012: hình thức cảnh cáo (lần 2) đối với 9 sinh viên (xem).

Quyết định số 670/02/TĐT - QĐKL về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế ngày 31/5/2012: hình thức cảnh cáo đối với 5 sinh viên (xem).

Quyết định số 670/06/TĐT - QĐKL về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế ngày 31/5/2012: hình thức cảnh cáo đối với 202 sinh viên (xem).

Quyết định số 670/05/TĐT - QĐKL về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế ngày 31/5/2012: hình thức khiển trách đối với 12 sinh viên (xem)

Quyết định số 670/03/TĐT - QĐKL về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế ngày 31/5/2012: hình thức khiển trách đối với 3 sinh viên (xem)

Quyết định số 670/08/TĐT - QĐKL về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế ngày 31/5/2012: hình thức khiển trách đối với sinh viên Võ Nguyễn Thùy Trang (xem)

Thông báo số 670/04/2012/TĐT - TB về việc nhắc nhỡ sinh viên vi phạm nội quy, quy chế ngày 24/4/2012 đối với 192 sinh viên (xem)

Danh sách sinh viên bị xử lý kỷ luật đợt tháng 5 (đính kèm)