Buộc thôi học đối với sinh viên Võ Văn Hồng

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                               

                Số: 1080/QĐKL-TĐT                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

                                                                                                                                   

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật sinh viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 

 

Căn cứ Quyết định số 855/2015/TĐT-QĐ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1079/2013/TĐT-QĐ ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc ban hành Quy chế học sinh - sinh viên; Quyết định số 877/2014/TĐT-QĐ ngày 15 tháng 07 năm 2014 và Quyết định số 73/2015/TĐT-QĐ ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc bổ sung nội dung Quy chế học sinh - sinh viên;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày 28/07/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Buộc thôi học đối với sinh viên Võ Văn Hồng - MSSV: 81220014- Lớp: 12280401 - Khoa Kỹ thuật công trình đã sử dụng văn bằng đầu vào không hợp pháp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Tài chính, Phòng Điện toán - Máy tính, Phòng Đại học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cập nhật dữ liệu sinh viên trong vòng 05 (năm) ngày.

 

 

 

Điều 3. Các ông (bà) Thủ trưởng: Phòng Công tác học sinh - sinh viên; Phòng Thanh tra, Pháp chế & An ninh; Phòng Điện toán - Máy tính; Phòng Tài chính, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng; Phòng Đại học, Khoa Kỹ thuật công trình và sinh viên có tên ở Điều 01 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.